Każda osoba, która chce rozpocząć kurs nauki jazdy, musi wyrobić sobie Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jak złożyć wniosek przez Internet, jakie dokumenty są potrzebne, jakie informacje zawiera nr PKK tego dowiesz się z artykułu.

nr-pkk-profil-kandydata-na-kierowce

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Profil Kandydata na Kierowcę to dokument w formie elektronicznej, który zawiera informacje o osobie ubiegającej się o prawo jazdy. Każdemu kandydatowi zostaje przypisany unikalny numer.

Czy muszę mieć PKK, chcąc zdobyć kolejną kategorię prawa jazdy?

Tak. Jeżeli posiadasz już prawo jazdy i chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania np. autobusami, będziesz musiał założyć PKK.

Jak założyć Profil Kandydata na Kierowcę?

Nrr PKK należy wyrobić w urzędzie (osobiście lub przez pełnomocnika), można również wysłać wniosek i załączniki pocztą lub złożyć wniosek elektronicznie.

Ile trzeba zapłacić za PKK?

Za utworzenie PKK nie płacisz – usługa jest realizowana bezpłatnie. Zapłacisz dopiero za wydanie prawa jazdy – 100,50 zł.

Kto musi uzyskać numer PKK i jak długo jest on ważny?

Jeżeli planujesz zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami, potrzebujesz Profilu Kandydata na Kierowcę. Numeru PKK będziesz potrzebował również wówczas, gdy:

 • masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać kolejną kategorię,
 • chcesz otrzymać wtórnik,
 • ubiegasz się o wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych,
 • starasz się o przywrócenie utraconych uprawnień,
 • chcesz odzyskać zatrzymane prawo jazdy.

Jak długo ważny jest Profil Kandydata na Kierowcę? 

Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami, często zastanawiają się, ile czasu jest ważny numer PKK. Indywidualny numer PKK przypisany kandydatowi jest ważny bezterminowo.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby utworzyć PKK?

Utworzenie PKK wymaga złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy wraz z wymaganymi załącznikami. Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ

Komplet dokumentów, które należy złożyć w urzędzie, składa się z wniosku i załączników. Będziesz musiał posiadać:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Jak długo będę czekać na wydanie numeru PKK?

Na podstawie dokumentów, które dostarczyłeś, właściwy organ wydający prawo jazdy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Jak utworzyć Profil Kandydata na Kierowcę?

Po skompletowaniu dokumentów musisz je złożyć w urzędzie, okazując przy tym urzędnikom dokument tożsamości. W zależności od miejsca zamieszkania wniosek wraz z załącznikami będziesz musiał złożyć w:

 • starostwie powiatowym – kandydat na kierowcę składa dokumenty w swoim miejscu zamieszkania,
 • urzędzie miasta – jeżeli kandydat na kierowcę mieszka w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – gdy kandydat na kierowcę mieszka w Warszawie.

Dokumentów nie musisz dostarczać osobiście – możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno członek Twojej rodziny (np. rodzic, brat lub siostra), jak i radca prawny. W przypadku profesjonalnego pełnomocnika konieczne będzie uregulowanie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Wniosek wraz z kompletem dokumentów możesz też wysłać do urzędu pocztą.

Jak złożyć wniosek o PKK przez Internet?

Wniosek o PKK możesz złożyć również online. Jeżeli chcesz uzyskać tą drogą PKK, powinieneś założyć konto na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca (ESP PiK) – www.esp.pwpw.pl. Następnie wybierz link „Złóż nowy wniosek” i wypełnij poszczególne pola formularza. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem. Wniosek możesz podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Do czego służy Profil Kandydata na Kierowcę?

Indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę usprawnia obieg informacji między szkołą jazdy, ośrodkiem egzaminacyjnym a urzędem wydającym prawo jazdy. Dzięki funkcjonowaniu PKK wszystkie podmioty zaangażowane w proces wydawania prawa jazdy mają szczegółowe informacje o kandydacie, które mogą też uzupełniać. Przykładowo ośrodek szkoleniowy może zamieścić informację o wyniku egzaminu wewnętrznego.

Jakie informacje zawiera Profil Kandydata na Kierowcę?

Prawidłowo wygenerowany PKK zawiera szereg informacji o przyszłym kierowcy, na podstawie których pracownicy podmiotów mających dostęp do systemu teleinformatycznego, mogą go zidentyfikować oraz zamieścić dodatkowe dane. Są to:

 • kod terytorialny – jest to identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju,
 • data utworzenia profilu,
 • unikalny numer – za jego pomocą kandydat na kierowcę jest identyfikowany,
 • dane osobowe i kontaktowe przyszłego kierowcy – imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
 • skan fotografii dołączonej do wniosku,
 • wskazanie, jakiej kategorii prawa jazdy dotyczy profil,
 • numer, data wydania prawa jazdy i kategorie prawa jazdy – jeżeli kandydat posiada już prawo jazdy,
 • numer, data wydania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • wskazanie, czego dotyczy wniosek, np. wydanie prawa jazdy, wymiana wydanego prawa jazdy czy skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
 • informacja o ukończonym szkoleniu dla osób, które ubiegają się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • informacja o wyniku egzaminu państwowego.

Status swojego PKK możesz sprawdzić online, korzystając ze strony info-car.pl. Do zalogowania się będziesz potrzebował jedynie swojego numeru PESEL, imienia i nazwiska.

Wydział komunikacji Bydgoszcz

Adres: ul. Grudziądzka 9/15, Bydgoszcz 85-130

e-mail: urzad@um.bydgoszcz.pl

 tel. 58-58-343

Share This