Od stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Jakie będą zmiany? Czy warto się obawiać?

1. Jedna ze zmian to dokument mObywatel

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 • kartę pobytu;
 • paszport lub inny dokument podróży;
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 • zgodę na pobyt tolerowany;

W tym miejscu dochodzi nowa możliwość

 • dokument mObywatel udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu. Egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

Dokument mObywatel  jest to dokument mobilny stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron.

Jest to spore ułatwienie dla zapominalskich, którym zdarzało się zapomnieć dowodu osobistego i na egzaminie próbowali okazać legitymację szkolną. W takim przypadku osoba egzaminowana nie była dopuszczona do egzaminu.  W dzisiejszych czasach większość osób, telefon ma zawsze przy sobie a zatem nie będzie już problemu z przystąpieniem do egzaminu.

2. Strój osoby egzaminowanej

W przypadku części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A brak umiejętności wykorzystania przez osobę egzaminowaną stroju, nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, a zatem wynik egzaminu w tej sytuacji będzie negatywny.

3. Osoba egzaminowana z dysleksją

W przypadku osoby z dysleksją, posiadającej opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu nie ulegają zmianie.

4. Dodatkowy czas na egzaminie teoretycznym

Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej. Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedz.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi  (dotyczy pytań z wiedzy podstawowej) na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.

Wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi  (dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej) na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

W tym miejscu dodany został punkt o osobach uprawnionych.

Osoba uprawniona czyli osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, o której mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, na przeczytanie

 1. treści pytania z wiedzy podstawowej ma 40 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
 2. treści pytania i udzielenie odpowiedzi z wiedzy specjalistycznej ma łącznie 75 sekund.

Czas trwania części teoretycznej egzaminu wynosi 25 minut, a dla osoby uprawnionej wynosi 40 minut.

5. Egzaminator nie może być osobą kierującą

Podczas części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnegoktórego nie jest kierującym, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową.

Do tej pory egzaminator mógł być kierującym i jednocześnie oceniać osobę egzaminowaną. Dla osoby zdającej nie jest to utrudnienie czy dodatkowy kłopot. Większe utrudnienie będzie to dla ośrodka egzaminowania, który będzie musiał zapewnić dodatkowe stanowisko pracy.

6. Kolejne zmiany najważniejsze dla osoby zdającej

Do ostatniego dnia grudnia 2023 roku egzaminator, niezwłocznie informował osobę zdającą o popełnionych błędach. Od stycznia 2024 roku egzaminator o popełnionych błędach i wyniku negatywnym poinformuje po zakończonym egzaminie.

Znaczące zmiany zaszły również w tabeli nr 9 rozporządzenia.  Tabela przedstawia zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego.

 Do tej pory były to błędy skutkujące przerwaniem egzaminu. Egzaminator w każdym przypadku musiał przerwać egzamin. Po zmianach, błąd z tabeli nie zawsze będzie musiał skutkować przerwaniem egzamin.

7. Sprawdzenie stanu technicznego

Podczas sprawdzania stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi
sprawdzić: 

 1. poziom oleju w silniku,
 2. poziom płynu chłodzącego,
 3. poziom płynu hamulcowego,
 4. obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,
 5. działanie sygnału dźwiękowego,
 6. działanie świateł pozycyjnych,
 7. działanie świateł mijania,
 8. działanie świateł drogowych,
 9. działanie świateł hamowania „STOP”,
 10. działanie świateł cofania,
 11. działanie świateł kierunkowskazów,
 12. działanie świateł awaryjnych,
 13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych oraz i tu zmiana przednich
  – jeżeli występują.

Do tej pory jeżeli osoba do sprawdzenia wylosowała światła przeciwmgłowe wskazywała jedynie światła przeciwmgłowe tylne. Od stycznia należy również wskazać światła przeciwmgłowe przednie.

Tabela nr 9 do rozporządzenia

Zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego

 1. Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować
  kolizją lub wypadkiem drogowym.
 2. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa
  pieszym.
 3. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
 4. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla
  pieszych.
 5. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą
  wjeżdża osoba egzaminowana.
 6. Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej
  specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia
  jej przejścia.
 7. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu albo w strefie
  zamieszkania.
 8. Niezastosowanie się do:
  8.1 sygnałów świetlnych,
  8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
  8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
 9. Niezastosowanie się do znaków:
  9.1 „stop”,
  9.2 „zakaz wjazdu …”,*
  9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
  9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
  9.5 „nakaz jazdy…”,*
  9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
  9.7 „linia podwójna ciągła”,
  9.8 „zakaz ruchu”.
 10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
  10.1 na skrzyżowaniu,
  10.2 pojazdom szynowym,
  10.3 rowerzystom,
  10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
  10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów
  poruszających się po tej samej drodze,
  10.6 podczas włączania się do ruchu,
  10.7 podczas cofania.
 11. Naruszenie zakazu zawracania.
 12. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
 13. Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
 14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:
  14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
  14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
  14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
  14.4 na skrzyżowaniach,
  14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
  14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
 15. Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
 16. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
 17. Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
 18. Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy lub tramwajowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.

Szkoła Jazdy TOP

Share This