Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

 

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)

Każda osoba, która chce rozpocząć kurs nauki jazdy, musi wyrobić sobie Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

W tym celu, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Jak długo będę czekać na wydanie numeru PKK?

Na podstawie dokumentów, które dostarczyłeś, właściwy organ wydający prawo jazdy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Wydanie numeru PKK jest bezpłatne. Numer udostępniasz szkole nauki jazdy, którą wybrałeś.

 

Jesteś gotowy? Zaczynamy!

Share This